Belarusyada imtahansız təhsil


Belarusiya – ölkədə mövcüd stabillik və qanunların aliliyi ilə keçmiş Sovetlər məkanını ən çox xatırladan ölkə kimi tanınır. Belarusiya universitetləri bir sıra beynalxalq reytinqlərdə Ukrayna Universitetlərindən daha üstün yer almaqla bərabər, keyfiyyəti ilə də heç bir Avropa ölkəsindən geri qalmır. Təhsil haqqılarına görə isə Avropada ən ucuz universitetlərdən sayılır. Təhsil haqqıları normalda 2000 – 3000 ABŞ dolları arası olur.

Belarus Dövlət, Belarus İqtisad, Belarus Politexnik, Belarus Tibb Universitetləri ilə çalışiriq. Başqa Universitetlərlə də əlaqələrimiz var.

Biz sizin seçdiyiniz ixtisasa öncədən heç bir ödəniş almadan qəbulunuza zemanet verir, Bakalavr, Magistr və Doktorant pillələri üzrə təhsil təklif edirik.

 

Belarusiyada təhsil alan tələbələr hərbi çağırış haqqında qanuna əsasən təhsil müddəti ərzində hərbi xidmətdən möhlət alaraq azad olunur:

http://e-qanun.az/files/framework/data/5/f_5047.htm

 

Əgər artıq tələbəsinizsə, sizi istəyinizlə 2,3 və 4cü kursa keçirə bilərik. İstədiyiniz ixtisas, göstərilmiş ixtisaslar arasında yoxdursa, fərdi xahiş əsasında, istədiyiniz uyğun ixtisasa qəbul olma imkanları var. 

 

Qəbul üçün lazimi sənədlər:

-       Attestat və rusca tərcüməsi və təsdiqi (magistrlar üçün diplom)

-       Xarici pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin rusca tərcüməsi və təsdiqi.

-       Sağlamlıq haqqında arayışın rusca tərcüməsi.

-       GİÇS (SPİD) haqqında arayışın rusca tərcüməsi.

-       Doğum haqqında şəhadətnamənin (metrika) rusca tərcüməsi.

 

 

                  Belarus Dövlət Universitetində 2013 — 2014 ili üçün təhsil haqqları haqqında məlumatı aşağıdan əldə edə bilərsiniz təhsil haqqları dollarla göstərilmişdir:


Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
1
1. Подготовка специалиста с высшим образованием
1.1. Дневная форма обучения
Факультет Специальности, направления специальностей, специализации
Примерная
стоимость,
усл. ед. в год
Механико-
математический
Математика (научно-производственная деятельность) 2700
Математика (научно-конструкторская деятельность) 2700
Компьютерная математика и системный анализ 2700
Математика (экономическая деятельность) 2700
Математика и информационные технологии 2700
Математика (научно-педагогическая деятельность) 2700
Механика и математическое моделирование 2700
Прикладной
математики и
информатики
Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 3200
Экономическая кибернетика (математические методы и
компьютерное моделирование в экономике) 3200
Информатика 3200
Компьютерная безопасность (математические методы и
программные системы) 3200
Актуарная математика 3200
Прикладная информатика (программное обеспечение
компьютерных систем) 3200
Физический
Физика (научно-исследовательская деятельность) 2700
Физика (производственная деятельность) 2700
Физика (научно-педагогическая деятельность) 2700
Физика (управленческая деятельность) 2700
Физика наноматериалов и нанотехнологий 2700
Ядерная физика и технологии 2700
Компьютерная физика 2700
Радиофизики и
компьютерных
технологий
Радиофизика 2700
Физическая электроника 2700
Компьютерная безопасность (радиофизические методы и
программно-технические средства) 3200
Прикладная информатика (информационные технологии
телекоммуникационных систем) 3200
Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и
технологии
3200
Химический
Химия (научно-производственная деятельность) 2700
Фундаментальная химия 2700
Химия (научно-педагогическая деятельность) 2700
Химия (охрана окружающей среды) 2700
Химия высоких энергий 2700
Химия лекарственных соединений 2700
Химия (фармацевтическая деятельность) 2900
Биологический
Биология (научно-производственная деятельность) 2700
Биология (научно-педагогическая деятельность) 2700
Биология (биотехнология) 2700
Биоэкология 2700
Микробиология 2700
Биохимия 2700БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
2
Географический
География (научно-педагогическая деятельность) 2700
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 2700
География (геоинформационные системы) 2700
Гидрометеорология 2700
Геоэкология 2700
Космоаэрокартография 2700
Исторический
История (по направлениям) 2700
Историко-архивоведение 2700
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по
направлениям) 2700
Документоведение (по направлениям) 2700
Экономический
Экономическая теория 3200
Экономика 3300
Менеджмент (международный менеджмент, инновационный
менеджмент) 3300
Финансы и кредит 3300
Экономическая информатика 3300
Философии и
социальных наук
Философия 2400
Социология 2900
Психология 2900
Социальные коммуникации 3300
Институт
Журналистики
Журналистика (печатные СМИ) 2900
Журналистика (аудиовизуальная журналистика) 2900
Журналистика (веб-журналистика) 2900
Журналистика (менеджмент средств массовой информации) 2900
Журналистика международная 2900
Литературная работа (редактирование) 2900
Информация и коммуникация 3200
Международных
отношений
Международные отношения 3950
Мировая экономика 3950
Международное право 3950
Лингвострановедение 3950
Менеджмент (в сфере международного туризма) 3950
Таможенное дело 3950
Филологический
Белорусская филология (по направлениям) 2700
Русская филология (по направлениям) 2700
Славянская (славянская и белорусская) филология 2700
Славянская (славянская и русская) филология 2700
Романо-германская (английская) филология 2900
Романо-германская (французская) филология 2900
Романо-германская (немецкая) филология 2900
Романо-германская (итальянская) филология 2900
Восточная (китайская) филология 3950
Классическая филология 2900
Юридический
Политология 3300
Экономическое право 3950
Правоведение 3950
Гуманитарный
Менеджмент (социально-административный менеджмент -
социальный менеджмент) 2700
Социальная работа (социальное проектирование) 2900
Современные иностранные языки (перевод) 2900БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
3
Современные иностранные языки (направление – преподавание,
специализация — компьютерная лингвистика, компьютерное
обучение)
2900
Культурология (фундаментальная культурология) 2900
Культурология (прикладная) 2900
Культурология (фундаментальная культурология,
германистика и немецкий язык) 2900
Прикладная информатика (web-программирование и компьютерный
дизайн) 3200
Дизайн (коммуникативный дизайн) 3950
Государственный
институт управления и
социальных
технологий
Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) 3020
Менеджмент (социально-административный менеджмент;
финансовый и инвестиционный менеджмент; менеджмент
недвижимости)
2840
Маркетинг 2840
Социальная работа (социально-психологическая деятельность;
социально-экономическая деятельность; социально-
реабилитационная деятельность)
2650
Институт бизнеса и
менеджмента
технологий
Бизнес-администрирование 3500
Логистика 3500
Управление информационными ресурсами 3500
1.2. Заочная форма обучения
Факультет Специальности, направления специальностей, специализации
Примерная
стоимость,
усл. ед. в год
Механико-
математический
Математика и информационные технологии 1950
Математика (научно-педагогическая деятельность) 1950
Биологический
Биология (научно-производственная деятельность) 1950
Биология (научно-педагогическая деятельность) 1950
Биоэкология 1950
Микробиология 1950
Биохимия 1950
Географический География (научно-педагогическая деятельность) 1950
Геоэкология 1950
Исторический
История (отечественная и всеобщая история) 1950
Историко-архивоведение 1950
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и
музеология; культурное наследие и туризм) 1950
Документоведение (документационное обеспечение управления;
информационное обеспечение управления)
1950
Экономический
Экономическая теория 2350
Менеджмент (международный менеджмент; инновационный
менеджмент)
2350
Финансы и кредит 2350
Философии и
социальных наук
Философия 1950
Социология 1950
Институт
Журналистики
Журналистика (печатные СМИ) 2350
Журналистика (аудиовизуальная) 2350
Филологический Белорусская филология (по направлениям) 1950
Русская филология (по направлениям) 1950БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
4
Юридический Правоведение 2950
Гуманитарный
Менеджмент (направление — социально-административный
менеджмент, специализация — социальный менеджмент) 1950
Социальная работа (социальное проектирование) 1950
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 1950
Государственный
институт управления и
социальных
технологий
Менеджмент (социально-административный менеджмент;
финансовый и инвестиционный менеджмент; менеджмент
недвижимости)
1950
Маркетинг 1950
Социальная работа (социально-психологическая деятельность;
социально-экономическая деятельность; социально-
реабилитационная деятельность)
2350
Институт бизнеса и
менеджмента
технологий
Бизнес-администрирование 3500
Логистика 3500
Управление информационными ресурсами 3500
2. Второе высшее образование
2.1 Заочная сокращенная форма обучения
Факультет Специальности, направления специальностей, специализации
Примерная
стоимость,
усл. ед. в год
Юридический Правоведение 2950
Экономический
Менеджмент (международный менеджмент, инновационный
менеджмент) 2350
Финансы и кредит 2350
Философии и
социальных наук
Психология 1950
Международных
отношений Международные отношения 2950
Государственный
институт управления и
социальных
технологий
Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) 2350
Менеджмент (социально-административный менеджмент;
финансовый и инвестиционный менеджмент; менеджмент
недвижимости)
1950
Институт бизнеса и
менеджмента
технологий
Бизнес-администрирование 3500
Логистика 3500
3. Подготовка иностранных граждан в магистратуре
3.1. Дневная форма обучения. Для лиц, обучавшихся по программе высшего образования первой ступени и
получивших диплом специалиста – срок обучения 1 год. Для лиц, обучавшихся по программе высшего
образования первой ступени и получивших диплом бакалавра – срок обучения 2 года.
Факультет Специальности, направления специальностей, специализации
Примерная
стоимость,
усл. ед. в год
Механико-
математический
Математика 2800
Механика 2800
Веб-программирование и интернет-технологии 2900
Математическое и программное обеспечение мобильных
устройств 2900
Компьютерная математика и системный анализ 2900БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
5
Прикладной
математики и
информатики
Математическое и программное обеспечение информационной
безопасности 3350
Прикладная математика и информатика 3350
Физический
Физика 2800
Физика конденсированного состояния 2900
Фотоника 2900
Радиофизики и
электроники
Радиофизика 2800
Физическая электроника 2800
Аппаратное и программно-техническое обеспечение
информационной безопасности 3350
Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность 3350
Квантовая радиофизика и лазерные технологии 3450
Химический Химия 2800
Биологический Биология 2800
Географический География 2800
Геоэкология 2800
Исторический
Всеобщая история 2800
Отечественная история 2800
Археология 2800
Этнография, этнология и антропология 2800
Искусствоведение 2800
Историография, источниковедение и методы исторического
исследования
2800
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных
объектов 2800
Документалистика, документоведение, архивоведение 2800
Культурное наследие и туризм 2900
Управление документами и архивное дело 2900
Экономический
Экономическая теория 3000
Математические и инструментальные методы экономики 3500
Финансы, денежное обращение и кредит 3500
Экономика и управление народным хозяйством 3500
Экономика 3600
Финансы и кредит 3600
Экономика и управление на предприятии 3600
Экономическая информатика 3600
Инновационный менеджмент 3600
Философии и
социальных наук
Философия 2500
Психология 3000
Социология 3000
Философия и социальная антропология 3100
Институт
Журналистики Журналистика 3000
Международных
отношений
Теория языка 3000
История международных отношений и внешней политики 4100
Юриспруденция 4100
Мировая экономика 4100
Управление в социальных и экономических системах 4100
Инновационный менеджмент в сфере туризма 4200БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
6
Филологический
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования) 2800
Славянские языки 2800
Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной
литературы) 2800
Литературоведение 2800
Языкознание 2800
Германские языки 3000
Романские языки 3000
Теория языка 3000
Текстология 3100
Инновации в обучении языкам как иностранным (с указанием
языка) 3100
Юридический
Политология 3500
Юриспруденция 4100
Правовое обеспечение публичной власти 4200
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 4200
Гуманитарный
Психология 3000
Германские языки 3000
Культурология 3000
Психологическое консультирование и психокоррекция 3450
Управление в социальных и экономических системах 4100
Кафедра педагогики и
проблем развития
образования
Общая педагогика, история педагогики и образования 2900
3.2. Вечерняя (очная) форма получения образования в магистратуре (срок обучения 2 года)
Институт бизнеса и
менеджмента
технологий
Бизнес-администрирование 2960
Инновационный менеджмент 2960
Управление логистическими системами 2960
Технологии управления персоналом 2960
3.3. Заочная форма обучения в магистратуре (срок обучения — 1,5 года)
Факультет Специальности, направления специальностей, специализации
Примерная
стоимость,
усл. ед. в год
Механико-
математический
Математика 2100
Веб-программирование и интернет-технологии 2200
Математическое и программное обеспечение мобильных
устройств 2200
Экономический
Экономика и управление на предприятии 2650
Финансы и кредит 2650
Экономическая информатика 2650
Инновационный менеджмент (срок обучения 2 года) 2650
Исторический Управление документами и архивное дело 2350
Культурное наследие и туризм (срок обучения 2 года) 2350
Филологический
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования) 2100
Литературоведение 2100
Языкознание 2100
Биологический Биология 2100ЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
7
Государственный
институт управления и
социальных
технологий
Искусствоведение 1990
Психология 1670
Юриспруденция 1900
Управление в социальных и экономических системах 1900
Средовой дизайн 1990
Социальная психология 1670
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 1900
Финансы и кредит 1900
Управление недвижимостью 1900
Технологии управления персоналом 1900
Реабилитология 1670
Институт бизнеса и
менеджмента
технологий
Управление логистическими системами 2960
3.4 Специальности магистратуры, открытые для обучения на английском языке в 2013/2014 уч. году.
Ориентировочная стоимость 4500–5000 усл. ед. в год (рассчитывается индивидуально).
При условии набора 5 человек в группу
Факультет Специальность
Биологический Биология
Физический Фотоника
Прикладной математики и
информатики Прикладная математика и информатика
Экономический Экономика и управление народным хозяйством
Механико-математический
Математика
Механика
Математическое и программное обеспечение мобильных устройств
Радиофизики и компьютерных
технологий
Радиофизика
Квантовая радиофизика и лазерные технологии
Химический Химия
Филологический
Германские языки
Романские языки
Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной
литературы)
Инновации в обучении языкам как иностранным (с указанием языка)
Юридический Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Международных отношений История международных отношений и внешней политики
Мировая экономика
Институт бизнеса и менеджмента
технологий Бизнес-администрирование
Философии и социальных наук
Философия
Психология
Социология
Философия и социальная антропология
Институт журналистики Журналистика
Географический География
Геоэкология
Исторический
Всеобщая история
Отечественная история
Археология
Этнография, этнология и антропология
Историография, источниковедение и методы исторического БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
8
исследования
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных
объектов
Документалистика, документоведение, архивоведение
Культурное наследие и туризм
Управление документами и архивное дело
Гуманитарный
Психология
Германские языки
Культурология
Психологическое консультирование и психокоррекция
Управление в социальных и экономических системах
4. Подготовка в аспирантуре, докторантуре
4.1 Послевузовское образование (аспирантура, докторантура)
Форма обучения Примерная стоимость, усл. ед. в год
Дневная (при наличии кандидатского
минимума, срок обучения 3 года) 4000
Заочная (при наличии кандидатского
минимума, срок обучения 4 года) 2750
В форме соискательства (без сданных
кандидатских экзаменов, срок
обучения 5 лет)
4000
Подготовка и сдача кандидатского
минимума (срок обучения 2 года) 4000 (за весь период обучения)
Докторантура (срок обучения 3 года) 4500
4.2 Специальности аспирантуры, открытые для обучения на английском языке в 2013/2014 уч. году.
Ориентировочная стоимость 5000–5500 усл. ед. в год (рассчитывается индивидуально)
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ;
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление;
01.01.05 – Теория вероятностей и математическая статистика;
01.04.03 – Радиофизика;
01.04.04 – Физическая электроника;
01.04.07 – Физика конденсированного состояния;
01.04.10 – Физика полупроводников;
02.00.01 – Неорганическая химия;
02.00.02 – Аналитическая химия;
02.00.04 – Физическая химия;
02.00.21 – Химия твердого тела;
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям);
05.13.17 – Теоретические основы информатики;
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность;
07.00.02 – Отечественная история;
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода);
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования;
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики;
08.00.01 – Экономическая теория;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; ЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Стоимость подготовки иностранных граждан
в 2013–2014 учебном году
9
экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент;
ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством
продукции; землеустройство; рекреация и туризм)
09.00.01 – Онтология и теория познания;
09.00.03 – История философии;
09.00.08 – Философия науки и техники;
09.00.11 – Социальная философия;
10.01.03 – Литература народов стран зарубежья;
10.02.19 – Теория языка;
12.00.10 – Международное право; европейское право;
22.00.01 – Теория, методология и история социологии;
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии;
25.03.01 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов;
25.03.02 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география;
25.03.13 – Геоэкология
5. Факультет доуниверситетского образования
Вид учебной программы Срок обучения Нагрузка
Примерная стоимость
учебной программы для
одного слушателя, усл. ед.
Подготовительное отделение
(для стран Дальнего и
Ближнего зарубежья)
с 1 сентября
по 30 июня 1252 часов 2300
6. Дополнительное образование (Курсы русского языка как иностранного)
Вид учебной программы Срок обучения Нагрузка
Примерная стоимость
учебной программы для
одного слушателя, усл. ед.
Краткосрочное обучение
(курсы русского языка)
круглогодично
4 недели 80 часов 310
4 недели
(индивидуальное обучение) 80 часов 1370
12 недель 240 часов 900
18 недель 360 часов 1300
36 недель 720 часов 2300
Летняя школа
(июль-август)
4 недели 120 часов 520
6 недель 120 часов 520
8 недель 160 часов 690
Примечание: курсивом выделены специальности с углубленной подготовкой специалистов